segb

 

Upprop för mänskliga rättigheter:rubrik.jpg

 


Namninsamling från 2011.11.14 till 2012.02.05.


Idag har tiotusentals människor som vistas i Sverige inte tillgång till all den vård de har behov av på grund av att de är papperslösa och asylsökande. Sedan i maj finns det underlag som regeringen sagt sig behöva för att fatta beslut i frågan gällande rätt till vård för denna grupp.

 

Sverige är idag ett av de länder i Europa där papperslösa har sämst tillgång till vård. Hård kritik från FN har riktats mot Sverige för brister i fråga om den mänskliga rättigheten till hälsa.

 

I januari 2010 tillsattes en utredning för att belysa papperslösas och asylsökandes situation och ta reda på hur lagstiftningen kan göras mer ändamålsenlig. Det färdiga förslaget från utredningen presenterades i maj 2011.

 

Det har tagit orimligt lång tid innan det har börjat hända något rörande papperslösas och asylsökandes rätt till vård. Dessa personer är bland de mest utsatta individerna i samhället. Hur vi idag behandlar dessa medmänniskor är inhumant och ovärdigt och det strider mot de humanitära värden som det offentliga Sverige säger sig kämpa för.

 

Helt i enlighet med de internationella konventioner som Sverige förbundit sig att följa föreslår utredaren Erna Zelmin att papperslösa och asylsökande ska få samma rätt till sjukvård som personer folkbokförda i Sverige.

 

Vi kräver nu att Sveriges regering tar ansvar för våra internationella åtaganden och humanitära förpliktelser och skickar utredningen på remiss.

 

Nuvarande lagstiftning strider även direkt mot vårdpersonalens etiska koder. Yrkesetiken ställer starka och entydiga krav på rätt till vård på lika villkor. Vårdpersonalen ska inte behöva sortera människor efter juridisk eller annan status. Vilken vård som ska ges ska enbart avgöras utifrån patientens medicinska behov. Att ge vård i ett tidigt stadium är dessutom bättre för såväl den sjuke, som för sjukvården och folkhälsan.


Ett ställningstagande för papperslösas och asylsökandes rätt till vård är varken migrationspolitik eller partipolitik. Det är ett ställningstagande för mänskliga rättigheter och humanitet.

 

Vi uppmanar den svenska regeringen att ge alla, - oavsett legal status, tillgång till hälso- och sjukvård. Därför kräver vi att utredningen snarast skickas på remiss.


Se organisationer som ställt sig bakom Vårduppropet under 2011.11.14 - 2012-02.05 och respektive talespersoner här >>


 

Se organisationer som ställt sig bakom Vårduppropet under 2011.11.14 - 2012-02.05 och respektive talespersoner här >>

 


 

 

 

 

 

Faktaruta om papperslösa:

 

Termen ”papperslös” syftar på individer som befinner sig i Sverige utan tillstånd. Det rör sig vanligen om asylsökande som fått avslag, personer som stannar när visumtiden gått ut eller individer som befinner sig i Sverige utan att ha ansökt om nödvändiga tillstånd. Det kan vara människohandelsoffer.

 

Det är svårt att fastställa antalet papperslösa individer i landet. Uppskattningsvis rör det sig om mellan 10 000 och 35 000 personer som ofta samtidigt utnyttjas som billig arbetskraft.

 

Idag har papperslösa vuxna endast rätt till ej subventionerad ”vård, som ej kan anstå”.

Det här gäller även barn som aldrig har befunnit sig i asylprocessen.

 

Betänkandet "Vård efter behov och på lika villkor - en mänsklig rättighet" finns att läsa på regeringens hemsida.


 
stäng